Bài 4 TryHackMe : Simple CTF Walkthrough

Hôm nay mình xin chia sẻ các bạn video: Simple CTF Walkthrough sử dụng SQL Injection để chiếm quyền try cập hệ thống.

Link room: https://tryhackme.com/room/easyctf

Video :

Post a Comment

Previous Post Next Post