Cách check Model xem thông tin nhà mạng OperatorKEYS:
  • Not locked to carrier (không có khoá mạng)
  • Locked to carrier – Carrier offers unlocking (khoá mạng và nhà mạng sẽ unlock)
  • Locked to carrier – Carrier does not offer unlocking (khoá mạng và nhà mạng không unlock)

Country: Australia
Carrier: Telstra

MB489X/A
MB496X/A
MB500X/A
MC131X/A
MC132X/A
MC133X/A
MC134X/A

===============
Country: Australia
Carrier: Vodafone

MB489X/A
MB496X/A
MB500X/A
MC131X/A
MC132X/A
MC133X/A
MC134X/A

===============
Country: Austria
Carrier: Orange

MB489FD/A
MB496FD/A
MB500FD/A
MC131FD/A
MC132FD/A
MC133FD/A
MC134FD/A
===============
Country: Colombia
Carrier: Movistar

MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A

===============
Country: Czech Republic
Carrier: O2
MB489CZ/A
MB496CZ/A
MB500CZ/A
MC131CZ/A
MC132CZ/A
MC133CZ/A
MC134CZ/A
===============
Country: Czech Republic
Carrier: T-Mobile
MB490CZ/A
MB497CZ/A
MB501CZ/A
MC139CZ/A
MC140CZ/A
MC141CZ/A
MC142CZ/A
===============
Country: Czech Republic
Carrier: Vodafone
MB489CZ/A
MB496CZ/A
MB500CZ/A
MC131CZ/A
MC132CZ/A
MC133CZ/A
MC134CZ/A
===============
Country: Ecuador
Carrier: Porta
MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
Country: Germany
Carrier: T-Mobile
MB490DN/A
MB497DN/A
MB501DN/A
MC139DN/A
MC140DN/A
MC141DN/A
MC142DN/A
===============
Country: Greece
Carrier: Vodafone
MB489GR/A
MB496GR/A
MB500GR/A
MC131GR/A
MC132GR/A
MC133GR/A
MC134GR/A
===============
Country: Guatamela
Carrier: Claro
MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
===============
Country: Guatamela
Carrier: Movistar
MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
===============
Country: Honduras
Carrier: Claro
MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
===============
Country: Hong Kong
Carrier: 3

MB489ZP/A
MB496ZP/A
MB500ZP/A
MC131ZP/A
MC132ZP/A
MC133ZP/A
MC134ZP/A

===============
Country: New Zealand
Carrier: Vodafone
MB489X/A
MB496X/A
MB500X/A
MC131X/A
MC132X/A
MC133X/A
MC134X/A
===============
Country: Norway
Carrier: NetcCom
MB489KN/A
MB496KN/A
MB500KN/A
MC131KN/A
MC132KN/A
MC133KN/A
MC134KN/A
===============
Country: Paraguay
Carrier: CTI Movil
MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A
===============
Country: Peru
Carrier: Claro
MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
===============
Country: Peru
Carrier: TM SAC
MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
===============
Country: Philippines
Carrier: Globe
MB489PP/A
MB496PP/A
MB500PP/A
MC131PP/A
MC132PP/A
MC133PP/A
MC134PP/A
===============
Country: Poland
Carrier: Orange
MB489PL/A
MB496PL/A
MB500PL/A
MC131PL/A
MC132PL/A
MC133PL/A
MC134PL/A
===============
Country: 
United Arab Emirates
Carrier: Etisalat

MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
MC134AB/A

===============
Country: 
United Arab Emirates
Carrier: DU

MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
MC134AB/A

===============
Country: Uruguay
Carrier: CTI Movil

MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A
===============
Country: Uruguay
Carrier: Movistar

MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A
===============
Country: USA
Carrier: AT&T

MB046LL/A
MB048LL/A
MB499LL/A
MB702LL/A
MB704LL/A
MB705LL/A
MB715LL/A
MB716LL/A
MB717LL/A
MB718LL/A
MB719LL/A
MC135LL/A
MC136LL/A
MC137LL/A
MC138LL/A

===============
Country: Canada
Carrier: Telus

MB629C/A
MB630C/A
MB631C/A
MB632C/A
MB633C/A
MB634C/A
MB635C/A
MB636C/A
MC143C/A
MC144C/A
MC145C/A
MC146C/A
MC147C/A
MC148C/A
MC149C/A
MC150C/A

===============
Country: Canada
Carrier: Virgin Mobile

MB629C/A
MB630C/A
MB631C/A
MB632C/A
MB633C/A
MB634C/A
MB635C/A
MB636C/A
MC143C/A
MC144C/A
MC145C/A
MC146C/A
MC147C/A
MC148C/A
MC149C/A
MC150C/A

===============
Country: Chile
Carrier: Claro

MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A

===============
Country: Chile
Carrier: Entel PCS

MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A

===============
Country: Chile
Carrier: TMC

MB489LZ/A
MB496LZ/A
MB500LZ/A
MC131LZ/A
MC132LZ/A
MC133LZ/A
MC134LZ/A
===============
Country: Colombia
Carrier: Comcel

MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A

===============
Country: El Salvador
Carrier: Movistar
MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
===============
Country: Estonia
Carrier: EMT
MB489EE/A
MB496EE/A
MB500EE/A
MC131EE/A
MC132EE/A
MC133EE/A
MC134EE/A
===============
Country: Finland
Carrier: Sonera
MB489KS/A
MB496KS/A
MB500KS/A
MC131KS/A
MC132KS/A
MC133KS/A
MC134KS/A
====================
Country: France
Carrier: Orange
MB489NF/A
MB496NF/A
MB500NF/A
MC131NF/A
MC132NF/A
MC133NF/A
MC134NF/A
===============
Country: Italy
Carrier: Vodafone

MB489T/A
MB496T/A
MB500T/A
MC131T/A
MC132T/A
MC133T/A
MC134T/A

===============
Country: Japan
Carrier: SoftBank
MB489J/A
MB496J/A
MB500J/A
MC131J/A
MC132J/A
MC133J/A
MC134J/A
===============
Country: Jordan
Carrier: Orange

MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
MC134AB/A

===============
Country: Singapore
Carrier: SingTel

MB489ZA/A
MB496ZA/A
MB500ZA/A
MC131ZA/A
MC132ZA/A
MC133ZA/A
MC134ZA/A
Country: Australia
Carrier: Optus

MB489X/A
MB496X/A
MB500X/A
MC131X/A
MC132X/A
MC133X/A
MC134X/A

===============
Country: Australia
Carrier: 3

MB489X/A
MB496X/A
MB500X/A
MC131X/A
MC132X/A
MC133X/A
MC134X/A

====================
Country: Argentina
Carrier: Personal

MB489LE/A
MB496LE/A
MB500LE/A
MC131LE/A
MC132LE/A
MC133LE/A
MC134LE/A

====================
Country: Argentina
Carrier: Claro

MB489LE/A
MB496LE/A
MB500LE/A
MC131LE/A
MC132LE/A
MC133LE/A
MC134LE/A

===============
Country: Argentina
Carrier: Movistar

MB489LE/A
MB496LE/A
MB500LE/A
MC131LE/A
MC132LE/A
MC133LE/A
MC134LE/A

===============
Country: Austria
Carrier: T-Mobile

MB490DN/A
MB497DN/A
MB501DN/A
MC139DN/A
MC140DN/A
MC141DN/A
MC142DN/A

===============
Country: Liechtenstein
Carrier: Orange
MB489FD/A
MB496FD/A
MB500FD/A
MC131FD/A
MC132FD/A
MC133FD/A
MC134FD/A
===============
Country: Liechtenstein
Carrier: Swisscom
MB489FD/A
MB496FD/A
MB500FD/A
MC131FD/A
MC132FD/A
MC133FD/A
MC134FD/A
===============
Country: Luxembourg
Carrier: Vox Mobile
MB489NF/A
MB496NF/A
MB500NF/A
MC131NF/A
MC132NF/A
MC133NF/A
MC134NF/A
===============
Country: Luxembourg
Carrier: LUXGSM
MB489FB/A
MB496FB/A
MB500FB/A
MC131FB/A
MC132FB/A
MC133FB/A
MC134FB/A
===============
Country: Belgium
Carrier: Mobistar

MB489NF/A
MB496NF/A
MB500NF/A
MC131NF/A
MC132NF/A
MC133NF/A
MC134NF/A

===============
Country: Canada
Carrier: Bell

MB629C/A
MB630C/A
MB631C/A
MB632C/A
MB633C/A
MB634C/A
MB635C/A
MB636C/A
MC143C/A
MC144C/A
MC145C/A
MC146C/A
MC147C/A
MC148C/A
MC149C/A
MC150C/A

===============
Country: Canada
Carrier: Fido

MB629C/A
MB630C/A
MB631C/A
MB632C/A
MB633C/A
MB634C/A
MB635C/A
MB636C/A
MC143C/A
MC144C/A
MC145C/A
MC146C/A
MC147C/A
MC148C/A
MC149C/A
MC150C/A

===============
Country: Canada
Carrier: Rogers

MB629C/A
MB630C/A
MB631C/A
MB632C/A
MB633C/A
MB634C/A
MB635C/A
MB636C/A
MC143C/A
MC144C/A
MC145C/A
MC146C/A
MC147C/A
MC148C/A
MC149C/A
MC150C/A
===============
Country: Ecuador
Carrier: Movistar
MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
===============
Country: Egypt
Carrier: Mobinil
MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
===============
Country: Egypt
Carrier: Vodafone
MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
MC134AB/A
===============
Country: El Salvador
Carrier: Claro
MB489LA/A
MB496LA/A
MB500LA/A
MC131LA/A
MC132LA/A
MC133LA/A
MC134LA/A
===============
Country: Hong Kong
Carrier: 
SmarTone-Vodafone

MB489ZP/A
MB496ZP/A
MB500ZP/A
MC131ZP/A
MC132ZP/A
MC133ZP/A
MC134ZP/A

===============
Country: Hungary
Carrier: T-Mobile
MB490MG/A
MB497MG/A
MB501MG/A
MC139MG/A
MC140MG/A
MC141MG/A
MC142MG/A
===============
Country: India
Carrier: Airtel

MB489HN/A
MB496HN/A
MB500HN/A
MC131HN/A
MC132HN/A
MC133HN/A
MC134HN/A

===============
Country: Sweden
Carrier: Telia

MB489KS/A
MB496KS/A
MB500KS/A
MC131KS/A
MC132KS/A
MC133KS/A
===============
Country: Switzerland
Carrier: Orange

MB489FD/A
MB496FD/A
MB500FD/A
MC131FD/A
MC132FD/A
MC133FD/A
MC134FD/A
===============
Country: Switzerland
Carrier: Swisscom
MB489FD/A
MB496FD/A
MB500FD/A
MC131FD/A
MC132FD/A
MC133FD/A
MC134FD/A
===============
Country: India
Carrier: Vodafone

MB489HN/A
MB496HN/A
MB500HN/A
MC131HN/A
MC132HN/A
MC133HN/A
MC134HN/A

===============
Country: Slovakia
Carrier: Orange
MB489SL/A
MB496SL/A
MB500SL/A
MC131SL/A
MC132SL/A
MC133SL/A
MC134SL/A
===============
Country: Slovakia
Carrier: T-Mobile
MB490SL/A
MB497SL/A
MB501SL/A
MC139SL/A
MC140SL/A
MC141SL/A
MC142SL/A
===============
Country: South Africa
Carrier: Vodacom
MB489SO/A
MB496SO/A
MB500SO/A
MC131SO/A
MC132SO/A
MC133SO/A
MC134SO/A
===============
Country: Spain
Carrier: Movistar
MB757Y/A
MB759Y/A
MB760Y/A
MC131Y/A
MC132Y/A
MC133Y/A
MC134Y/A
===============
Country: Ireland
Carrier: O2

MB489B/A
MB496B/A
MB500B/A
MC131B/A
MC132B/A
MC133B/A
MC134B/A
===============
Country: Italy
Carrier: 3

MB489T/A
MB496T/A
MB500T/A
MC131T/A
MC132T/A
MC133T/A
MC134T/A

===============
Country: Italy
Carrier: TIM

MB489T/A
MB496T/A
MB500T/A
MC131T/A
MC132T/A
MC133T/A
MC134T/A

===============
Country: Poland
Carrier: Era
MB489PL/A
MB496PL/A
MB500PL/A
MC131PL/A
MC132PL/A
MC133PL/A
MC134PL/A
===============
Country: Portgual
Carrier: Optimus
MB489PO/A
MB496PO/A
MB500PO/A
MC131PO/A
MC132PO/A
MC133PO/A
MC134PO/A
===============
Country: Portugal
Carrier: Vodafone
MB489PO/A
MB496PO/A
MB500PO/A
MC131PO/A
MC132PO/A
MC133PO/A
MC134PO/A
===============
Country: Romania
Carrier: Orange
MB489RO/A
MB496RO/A
MB500RO/A
MC131RO/A
MC132RO/A
MC133RO/A
MC134RO/A
===============
Country: Russia
Carrier: Beeline
MB489RS/A
MB496RS/A
MB500RS/A
MC131RS/A
MC132RS/A
MC133RS/A
MC134RS/A
===============
Country: Russia
Carrier: MegaFon
MB489RS/A
MB496RS/A
MB500RS/A
MC131RS/A
MC132RS/A
MC133RS/A
MC134RS/A
===============
Country: Russia
Carrier: MTS
MB489RS/A
MB496RS/A
MB500RS/A
MC131RS/A
MC132RS/A
MC133RS/A
MC134RS/A
===============
Country: Saudi Arabia
Carrier: Mobily

MB489AB/A
MB496AB/A
MB500AB/A
MC131AB/A
MC132AB/A
MC133AB/A
MC134AB/ASouth Africa
16G MC603SO/A
32G MC605SO/A
United Arab Emirates
16G MC603AB/B
32G MC605AB/B
Australia
16G MC603X/A
32G MC605X/A
China
16G MC603CH/A
32G MC605CH/A
Hong Kong
16G MC603ZP/A
16G MC607ZP/A
32G MC605ZP/A
Japan
16G MC603J/A
32G MC605J/A
Korea
16G MC603KH/A
32G MC605KH/A
Macau
16G MC603ZP/A
32G MC605ZP/A
Malaysia
16G MC603ZA/A
32G MC605ZA/A
New Zealand
16G MC603X/A
32G MC605X/A
Philippines
16G MC603PP/A
32G MC605PP/A
Singapore
16G MC603ZA/A
32G MC605ZA/A
Taiwan
16G MC603TA/A
32G MC605TA/A
Thailand
16G MC603TH/A
32G MC605TH/A
Bulgaria
16G MC603BG/A
32G MC605BG/A
Danmark
16G MC603KN/A
32G MC605KN/A
Germany
16G MC603DN/A
32G MC605DN/A
Estonia
16G MC603EE/A
32G MC605EE/A
Spain
16G MC603Y/A
32G MC605Y/A
France
16G MC603NF/A
16G MC603FB/A
32G MC605NF/A
32G MC605FB/A
Greece
16G MC603GR/A
32G MC605GR/A
Croatia
16G MC603CR/A
32G MC605CR/A
Ireland
16G MC603B/A
32G MC605B/A
Italy
16G MC603IP/A
32G MC605IP/A
Latvia
16G MC603LV/A
32G MC605LV/A
Liechtenstein
16G MC603FD/A
32G MC605FD/A
Luxembourg
16G MC603NF/A
16G MC603FB/A
32G MC605NF/A
32G MC605FB/A
Macedonia
16G MC603MM/A
32G MC605MM/A
Malta
16G MC603B/A
32G MC605B/A
Moldova
16G MC603RO/A
32G MC605RO/A
Montenegro
16G MC603MM/A
32G MC605MM/A
Netherlands
16G MC603DN/A
32G MC605DN/A
Norway
16G MC603KN/A
32G MC605KN/A
Austria
16G MC603FD/A
32G MC605FD/A
Poland
16G MC603PL/A
32G MC605PL/A
Portugal
16G MC603PO/A
32G MC605PO/A
Romania
16G MC603RO/A
32G MC605RO/A
Russia
16G MC603RS/A
32G MC605RS/A
Slovakia
16G MC603SL/A
32G MC605SL/A
Switzerland
16G MC603FD/A
32G MC605FD/A
Finland
16G MC603KS/A
32G MC605KS/A
Sweden
16G MC603KS/A
32G MC605KS/A
Turkey
16G MC603TU/A
32G MC605TU/A
UK
16G MC603B/A
32G MC605B/A
Argentina
16G MC603LE/A
32G MC605LE/A
Brazil
16G MC603BZ/A
32G MC605BZ/A
Chile
16G MC603LZ/A
32G MC605LZ/A
Colombia
16G MC603LA/A
32G MC605LA/A
Dominican
16G MC603LA/A
32G MC605LA/A
Ecuador
16G MC603LA/A
32G MC605LA/A
El Salvador
16G MC603LA/A
32G MC605LA/A
Guatemala
16G MC603LA/A
32G MC605LA/A
Honduras
16G MC603LA/A
32G MC605LA/A
Jamaica
16G MC603ZQ/A
32G MC605ZQ/A
Mexico
16G MC603E/A
32G MC605E/A
Nicaragua
16G MC603LA/A
32G MC605LA/A
Panama
16G MC603LA/A
32G MC605LA/A
Paraguay
16G MC603LZ/A
32G MC605LZ/A
Peru
16G MC603LA/A
32G MC605LA/A
Uruguay
16G MC603LZ/A
32G MC605LZ/A
Canada
16G MC603C/A
32G MC605C/A
USA
16G MC608LL/A
16G MC318LL/A
32G MC610LL/A
32G MC319LL/A
===============
Country: Taiwan
Carrier: 
Chunghwa Telecom

MB489TA/A
MB496TA/A
MB500TA/A
MC131TA/A
MC132TA/A
MC133TA/A
MC134TA/A
===============
Country: Turkey
Carrier: TurkCell
MB489TU/A
MB496TU/A
MB500TU/A
MC131TU/A
MC132TU/A
MC133TU/A
MC134TU/A
===============
Country: Turkey
Carrier: Vodafone
MB489TU/A
MB496TU/A
MB500TU/A
MC131TU/A
MC132TU/A
MC133TU/A
MC134TU/A
===============
Country: UK
Carrier: O2
MB489B/A
MB496B/A
MB500B/A
MC131B/A
MC132B/A
MC133B/A
MC134B/A
===============
Country: Singapore
Carrier: M1

MB489ZA/A
MB496ZA/A
MB500ZA/A
MC131ZA/A
MC132ZA/A
MC133ZA/A
MC134ZA/A

===============
Country: Macau
Carrier: 3
MB489ZP/A
MB496ZP/A
MB500ZP/A
MC131ZP/A
MC132ZP/A
MC133ZP/A
MC134ZP/A
===============
Country: Luxembourg
Carrier: Tango
MB489FB/A
MB496FB/A
MB500FB/A
MC131FB/A
MC132FB/A
MC133FB/A
MC134FB/A
===============
Country: Mexico
Carrier: Telcel
MB489E/A
MB496E/A
MB500E/A
MC131E/A
MC132E/A
MC133E/A
MC134E/A
===============
Country: Netherlands
Carrier: T-Mobile
MB490DN/A
MB497DN/A
MB501DN/A
MC139DN/A
MC140DN/A
MC141DN/A
MC142DN/A

===============
Country: Singapore
Carrier: StarHub

MB489ZA/A
MB496ZA/A
MB500ZA/A
MC131ZA/A
MC132ZA/A
MC133ZA/A
MC134ZA/A

===============
Australia
Australia
MC603X/A – 16GB Black
MC603X / A - 16 GB Black
MC605X/A – 32GB Black
MC605X / A - 32 GB Black
===============
Canada
Canada 

MC603C/A – 16GB Black
MC603C / A - 16 GB Black

MC605C/A – 32GB Black
MC605C / A - 32 GB Black
===============
France
Pháp

MC603FB/A – 16GB Black
MC603FB / A - 16 GB Black

MC605FB/A – 32GB Black
MC605FB / A - 32GB Black
===============
Hong Kong
Hong Kong

MC605ZP/A – 32GB Black
MC605ZP / A - 32 GB Black

MC603ZP/A – 16GB Black
MC603ZP / A - 16 GB Black
===============
Italy
Italy

MC603IP/A – 16GB Black
MC603IP / A - 16 GB Black

MC605IP/A – 32GB Black
MC605IP / A - 32 GB Black
===============
New Zealand
New Zealand

MC603X/A – 16GB Black
MC603X / A - 16 GB Black

MC605X/A – 32GB Black
MC605X / A - 32 GB Black
===============
Singapore
Singapore

MC603ZA/A – 16GB Black
MC603ZA / A - 16 GB Black

MC605ZA/A – 32GB Black
MC605ZA / A - 32 GB Black
===============
Sweden
Thụy Điển

MC603KS/A – 16GB Black
MC603KS / A - 16 GB Black

MC605KS/A – 32GB Black
MC605KS / A - 32 GB Black
===============
United Kingdom
Vương quốc Anh

MC603B/A – 16GB Black
MC603B / A - 16 GB Black

MC605B/A – 32GB Black
MC605B / A - 32 GB Black 

iPhone 4S model numbers


USA:
Apple iPhone 4S 16GB White AT&T MC920LL/A
Apple iPhone  4S 16GB Black AT&T MC918LL/A
Apple iPhone 4S 32GB White AT&T MC921LL/A
Apple iPhone  4S 32GB Black AT&T MC919LL/A
Apple iPhone 4S 64GB White AT&T
Apple iPhone  4S 64GB Black AT&T
Apple iPhone 4S 64GB White Verizon MD281LL/A
Apple iPhone 4S 64GB Black Verizon MD280LL/A

Apple iPhone 4S 16GB White Verizon MD277LL/A
Apple iPhone  4S 16GB Black Verizon MD276LL/A
Apple iPhone 4S 32GB White Verizon MD279LL/A
Apple iPhone  4S 32GB Black Verizon MD278LL/A
Apple iPhone 4S 64GB White Verizon
Apple iPhone  4S 64GB Black Verizon
Apple iPhone 4S 64GB White Sprint MD382LL/A
Apple iPhone 4S 64GB Black Sprint MD381LL/A

Apple iPhone 4S 16GB White Sprint MD378LL/A
Apple iPhone  4S 16GB Black Sprint MD377LL/A
Apple iPhone 4S 32GB White Sprint MD380LL/A
Apple iPhone  4S 32GB Black Sprint MD379LL/A
Apple iPhone 4S 64GB White Sprint
Apple iPhone  4S 64GB Black Sprint

International Examples:
CANADA:
Apple iPhone  4S 32GB Black MD241C/A
UK:
Apple iPhone  4S 32GB Black MD242B/A
Australia:
Apple iPhone  4S 32GB Black MD241X/A

Post a Comment

Previous Post Next Post